DomeniulTematiciFormă de învățământ
Inginerie mecanicăCONTROL NEDISTRUCTIV
DINAMICA STRUCTURILOR
3 ani, cu frecvență – în limba română sau engleză

Şcoala Doctorală de Inginerie de la Centrul Universitar UBB din Reşiţa organizează admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică, în sesiunile Iulie 2021 şi Septembrie 2021, pentru următoarele teme de cercetare:

Nr. crt. Conducătorul de doctorat Tema de cercetare Modul de finanţare bursă*
1 Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH Contribuţii la îmbunătăţirea preciziei de estimare a frecvenţelor proprii ale structurilor grant de la bugetul de stat cu bursă
2 Cercetări privind comportamentul structurilor placate cu materiale dure grant de la bugetul de stat fără bursă
3 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA Contribuţii la identificarea defectelor din rulmenţi prin analiza vibraţiilor grant de la bugetul de stat cu bursă
4 Cercetări privind randamentul angrenajelor de tracţiune pentru atacurile de osie de la vehiculele feroviare motoare grant de la bugetul de stat fără bursă
5 CS III dr. ing. abil. Zeno-Iosif PRAISACH Cercetări privind detectarea şi evaluarea defectelor din elementele grinzilor cu zăbrele grant de la bugetul de stat cu bursă
6 Cercetări privind comportamentul dinamic pe structuri plane grant de la bugetul de stat fără bursă

* Candidaţii admişi pe locurile cu bursă trebuie să desfășoare în Departamentul de Ştiinţe Inginereşti o activitate didactică documentabilă: seminarii/laboratoare (2-6 ore/săptămână), SAU, în cazul în care nu este posibilă alocarea acestor ore, o altă activitate de 6 ore/săptămâna în cadrul Facultății de Inginerie.

Calendarul sesiunii de admitere iulie 2021

5 – 9 iulie 2021 Înscrierea candidaților la concursul de admitere
16 iulie 2021 Desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere
20 – 22 iulie 2021 Confirmarea ocupării locurilor
27 septembrie 2021 Înmatricularea candidaților admiși

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate)

30 august – 7 septembrie 2021 Înscrierea candidaților la concursul de admitere
8 – 14 septembrie 2021 Desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere
15 – 17 septembrie 2021 Confirmarea ocupării locurilor
27 septembrie 2021 Înmatricularea candidaților admiși

Important! Platforma online de înscriere la doctorat este https://admitere2021.ubbcluj.ro. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat!

Taxa pentru concursul de admitere (200 lei) se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Centrului Universitar UBB din Reşiţa (luni- vineri)
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849

Pe chitanţă/ordinul de plată se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Inginerie”. Dovada plăţii taxei de admitere se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Școala Doctorală de Inginerie. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Școlii Doctorale de Inginerie (sala B.2.5) în perioada de înscriere mai sus menţionată, în intervalul orar 9-15.


Condiţii de înscriere la concursul de admitere

 1. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere

 1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere: https://admitere2021.ubbcluj.ro
 2. Curriculum vitae
 3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 4. Copie şi prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016) pentru:

– diploma de bacalaureat;

– diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);

– diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);

– certificatul de naştere;

– buletinul/ cartea de identitate;

– certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);

– document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

 1. Dovada achitării taxei pentru concursul de admitere
 2. Declaraţie de consimţămând privind prelucrarea datelor cu caracter personal (https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/05/Declaratie-consimtamant-2020-date-personale.pdf)

Desfășurarea concursului de admitere

1. Concursul de admitere din sesiunea iulie 2021 se va desfășura on-line, pe platforma TEAMS, după următorul program:

Nr. crt.  Numele și prenumele conducătorului de doctorat  Data și ora desfășurării examenelor 
1 Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 16.07.2021 / ora: 9:00-10:30
2 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 16.07.2021 / ora: 10:30-12:00
3 CS III dr. ing. abil. Zeno-Iosif PRAISACH 16.07.2021 / ora: 12:00-13:30

Concursul de admitere la doctorat constă din două probe:
a) o probă de specialitate, sub formă de test grilă, pe baza tematicii de mai jos:

Temele de cercetare Tematica de concurs Bibliografie
1, 2 , 5, 6 1. Vibrații transversale ale grinzilor

2. Metode globale de detectare ale defectelor în structuri

1. Gillich G.R., Dinamica masinilor. Modelarea sistemelor tehnice, Editura Agir, Bucureşti, 2003

2. Gillich G.R., Dinamica masinilor. Vibraţii, Editura Agir, Bucureşti, 2006

3. Gillich G.R. ş.a., Evaluarea integrităţii structurilor mecanice, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2018

4. Bratu P., Vibraţiile sistemelor elastice, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

3 1. Vibraţiile sistemelor cu unul şi două grade de libertate

2. Diagnosticarea vibroacustică a organelor de maşini

1. Gillich G.R., Dinamica masinilor. Modelarea sistemelor tehnice, Editura Agir, Bucureşti, 2003

2. Gillich G.R., Dinamica masinilor. Vibraţii, Editura Agir, Bucureşti, 2006

3. Gafiţanu M. ş.a., Diagnosticarea vibroacustică a maşinilor şi utilajelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989

4 Transmisii prin roţi dinţate. Angrenaje 1. Gafiţanu M. ş.a. Organe de maşini- vol. 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983

2. Ianici S., Organe de maşini, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2001

3. Roloff / Matek Organe de Maşini, Vol. I şi Vol. II, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2008

b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă pentru teza de doctorat;
2. După evaluarea prestației candidaților în cadrul probelor de concurs, comisia de admitere nominalizează, pe baza criteriilor de selecție stabilite, candidatul care urmează să ocupe locul de student-doctorand scos la concurs. Acest candidat va putea fi înmatriculat pe locul respectiv numai în urma obținerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie.
3. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
4. După desfășurarea probelor de concurs, școala doctorală va anunța rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații se depun doar pentru proba de specialitate, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.
5. Locurile neocupate în sesiunea 1 de admitere vor fi scoase la concurs pentru sesiunea 2 (dacă va fi cazul).
6. Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor pierd dreptul de înmatriculare.