Decanatul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Decan

E-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro
Audiențe: Luni, 10:00 - 11:00. Este necesară programarea.

✓ Coordonarea generală a decanatului facultății
✓ Reprezentarea facultății în mediul academic și sfera publică
✓ Dezvoltarea strategică a facultății
✓ Planul operațional
✓ Finanțarea și managementul financiar
✓ Relația cu mediul de afaceri și comunitatea
✓ Acorduri academice naționale și internaționale
✓ Recrutarea, selecția și evaluarea resursei umane
✓ Evaluarea instituțională, acreditări, certificări și ranking
✓ Infrastructura didactică și de cercetare
✓ Oferta educațională și admitere
✓ Curriculum pentru programele de studiu nivel licență, master și doctorat
✓ Coordonarea întocmirii statelor de funcții
✓ Competitivitate și cercetare științifică
✓ Monitorizarea și evaluarea activității de cercetare științifică
✓ Realizare de analize, rapoarte și studii privind activitatea de cercetare științifică
✓ Coordonarea publicațiilor facultății
✓ Coordonarea activității secretariatului facultății
✓ Coordonare generală a evenimentelor la nivelul facultății
✓ Organizarea alegerilor academice
✓ Imagine, comunicare și PR
✓ Relația cu seniorii facultății

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Prodecan

E-mail: cristian.chioncel@ubbcluj.ro
Audiențe: Luni, 12:00 - 13:00. Este necesară programarea.

✓ Relația cu studenții, organizațiile studențești și Consiliul Studenților
✓ Tutorat, consiliere și orientare în carieră pentru studenți
✓ Organizarea orarului activității didactice
✓ Organizarea formațiilor de studii la discipline opționale
✓ Practica studențească
✓ Organizarea sesiunii de examene
✓ Organizarea examenului de finalizare a studiilor
✓ Monitorizarea și evaluarea activității didactice
✓ Evaluarea prestației didactice de către studenți
✓ Realizare de analize, rapoarte și studii privind studenții facultății
✓ Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și nedidactice si a concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit
✓ Realizare de analize, rapoarte și studii privind studenții facultății
✓ Supervizarea organizării cursurilor de formare continua
✓ Burse, tabere, premii acordate studenților, cazarea și servirea mesei
✓ Competiții studențești și cercetarea științifică studențească
✓ Concursul Traian Vuia și alte competiții pentru mediul preuniversitar
✓ Evenimente și manifestări academice în relația cu studenții și alumni
✓ Asigurarea calității
✓ Informatizare și universitatea virtuală
✓ Relația cu mediul preuniversitar
✓ Relația cu Alumni FI

Ing. Magdalena ADELMANN

Ing. Magdalena ADELMANN

Secretar șef

E-mail: magdalena.adelmann@ubbcluj.ro
Program cu publicul: Zilnic, 12:00 - 14:00.

Ec. Monica ȚUCĂ

Ec. Monica ȚUCĂ

Administrator șef facultate

E-mail: monica.tuca@ubbcluj.ro

Consiliul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Membru

E-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT

Membru

E-mail: codruta.hamat@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Membru

E-mail: eugen.raduca@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Membru

E-mail: cristian.chioncel@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA

Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA

Membru

E-mail: zoltan.korka@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. ing. Olga-Ioana AMARIEI

Ș. l. dr. ing. Olga-Ioana AMARIEI

Membru

E-mail: olga.amariei@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

Membru

E-mail: cornel.hatiegan@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA

Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA

Membru

E-mail: andrea.minda@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru

E-mail: elisabeta.spunei@ubbcluj.ro

Stud. Nicoleta BĂCESCU

Stud. Nicoleta BĂCESCU

Membru

E-mail: nicoleta.bacescu@stud.ubbcluj.ro

Stud. Adrian-Bogdan OLARIU

Stud. Adrian-Bogdan OLARIU

Membru

E-mail: adrian.olariu@stud.ubbcluj.ro

Stud. Răzvan-George OLINGHERU

Stud. Răzvan-George OLINGHERU

Membru

E-mail: razvan.olingheru@stud.ubbcluj.ro

Comisii ale Consiliului Facultăţii de Inginerie

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, strategia de dezvoltare, buget și resurse umane

Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH – Decan
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA
Stud. Răzvan OLINGHERU

Atribuții: coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare-inovare din facultate în scopul creşterii performanţelor pe plan ştiinţific ale cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii. Trasează liniile generale ale politicii de dezvoltare strategic a facultăţii precum şi a celei de resurse umane pe termen mediu şi lung, analizează şi avizează metodologia şi standardele pentru concursuri didactice şi dosarele candidaţilor propuşi pentru posturi didactice şi de cercetare sau pentru diverse titluri şi distincţii.

Comisia pentru curriculum, acreditare, asigurarea calității, regulamente și etică

Preşedinte:
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN – Director Departament
Membri:
Prof. univ. dr ing. Codruța-Oana HAMAT
Ș. l. dr. ing. Olga-Ioana AMARIEI
Stud. Nicoleta BĂCESCU

Atribuții: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

Comisia pentru colaborare interuniversitară, relaţia cu mediul de afaceri și societate, promovarea facultãţii şi relaţia cu studenţi, asigurarea calităţii procesului de învăţământ și învăţământ netradiţional

Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prodecan
Membri:
Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Stud. Deian-Dorel ARDELJAN

Atribuții: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, analizează situaţiile de abatere de la etica universitară.