Admitere / Enrolment 2023

Înscrierea candidaților se face exclusiv online în platforma admiterii UBB Cluj-Napoca (vezi și link-ul de mai sus). În cadrul Centrului Universitar UBB din Reșița va funcționa în perioada 10 – 21 iulie un Centru suport (în Campus Cafe) care oferă sprijin logistic candidaților.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907 din 14.12.2020 cu modifcările și completarile ulterioare în baza Hotărârii Senatului nr. 14/15.02.2021, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului.


Dosarul de concurs al candidatului, nivel licență, va conține:

Cerere de înscriere – completată online în platforma admiterii;
Eseu motivațional (link către model);
Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare, în original, sau, pentru cei care au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
Foaia matricolă de liceu, în original, sau, pentru cei ce au deja calitatea de student vor depune foaia matricolă de liceu în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copie legalizată;
Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
Carte de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
Certificatul de căsătorie, în copie, dacă este cazul;
Adeverință medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
Două fotografii color actuale, tip 3/4 cm, pe hârtie fotografică mată;
Dovada de plată a taxelor de admitere (50 RON) și de procesare (50 lei).


Dosarul de concurs al candidatului, nivel master, va conține:
Fișă tip de înscriere – completată online în platforma admiterii;
Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare, în original, sau, pentru cei care au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și la care facultate se află originalul diplomei;
Foaia matricolă de liceu, în original, sau, pentru cei ce au deja calitatea de student vor depune foaia matricolă de liceu în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copie legalizată;
Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
Carte de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
Atestat/certificat de competență lingvistică (sau declarație pe propia răspundere);
Adeverință medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
Două fotografii color actuale, tip 3/4 cm, pe hârtie fotografică mată;
Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere 50 RON și procesare 50 lei).

Declarație identitate culturală română

 • Licență

  Domeniul Specializarea Buget
  ocupate / libere
  Taxă
  ocupate / libere
  Etnici
  ocupate/ libere
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică 10 / 6 2 / 33 1 / 3
  Inginerie electrică Electromecanică 6 / 7 3 / 27 0 / 2
  Informatică aplicată în inginerie electrică 7 / 3 1 / 15  1 / 1
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială 9 / 1 4 / 11 1 / 2

  Criterii de admitere:

  1. Scrisoare de motivație – rezultatul se comunică pe platforma de admitere
  2. Media aritmetică cu două zecimale a probelor scrise doi și trei de la examenul de bacalaureat (100%), la care se adăugă 10% din punctajul obținut la concursul tehnic „Traian Vuia”, dacă candidatul a obținut cel puțin 6 puncte din cele 10 posibile. Nota finală nu poate să depășească nota 10. Candidați care au obținut în ultimii 4 ani premiile I, II, III sau mențiune la faza internațională și/sau națională a Olimpiadelor școlare obțin media finală de admitere 10.

  Criterii de departajare:

  Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat.
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat.

 • Masterat

  Domeniul Specializarea Buget
  ocupate / libere
  Taxă
  ocupate / libere
  Inginerie electrică Sisteme electromecanice avansate 7 / 0 3 / 20
  Inginerie mecanică Concepția și testarea sistemelor mecanice 10 / 0 2 / 28
  Inginerie mecanică Ingineria proiectării produselor / Product Design Engineering
  (în limba engleză)
  7 / 0 2 / 11

  Criterii de admitere:

  1. Media generală a anilor de studiu nivel licență (50%)
  2. Media examenului de licență/diplomă (50%)

  Condiții de admitere:

  Certificat lingvistic (pentru programul de studii în limba engleză)

  Criterii de departajare:

  Criteriul A: media generală a anilor de studiu nivel licență.
  Criteriul B: media generală a examenului de bacalaureat

 • Doctorat

  Domeniul Tematici Formă de învățământ Cifră de școlarizare
  Inginerie Mecanică Control nedistructiv dinamica structurilor 3 ani, cu frecvență – în limba română sau engleză

  Mai multe detalii aici!

Iulie

10 – 21 iulie 2023 Înscrierea candidaților pe platformă (platforma este deschisă non-stop în perioada 10-21 iulie 2023).
Înscrierile cu prezența fizică se pot face în intervalul orar 8:00 – 16:00.
22 iulie 2023 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații.
Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro
24 iulie 2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații.
25 – 26 iulie 2023 Confirmarea locurilor.
În data de 26 iulie 2023, confirmările se pot face doar până la ora 16:00.
26 iulie 2023 Redistribuire locuri neocupate până la ora 20.00.
27 iulie 2023 Confirmarea locurilor după redistribuire.
Confirmările se pot face doar până la ora 16.00.
27 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale până la ora 20.00.

Septembrie

4 – 7 septembrie 2023 Înscrierea candidaților.
Înscrierile fizic se pot face doar în intervalul orar 8:00 – 16:00.
8 septembrie 2023 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații.
Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro
9 septembrie 2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații.
11 – 12 septembrie 2023 Confirmarea locurilor.
În data de 12 septembrie 2023, confirmările se pot face doar până la ora 16:00.
13 – 14 septembrie 2023 Redistribuire locuri neocupate.
15 septembrie 2023 Confirmarea locurilor după redistribuire.
Confirmările se pot face doar până la ora 16.00.
15 septembrie 2023 Afișarea rezultatelor finale până în ora 20.00.

Burse

Studenții de la Facultatea de Inginerie a UBB pot beneficia de diverse tipuri de burse.

Servicii sociale pentru studenți

Unul din cele mai moderne complexe studențești din această regiune a țării, oferă condiții excelente de cazare, servire a mesei și spații comune de petrecere a timpului liber (sală de fitness, săli de lectură, săli de evenimente).

Mobilități internaționale

Pe parcursul studiilor, studenții Facultății de Inginerie (FI) pot beneficia de mobilități la universități din străinăte sau la firme pentru perioade de stagii (inclusiv de practică). Mobilitățile internaționale sunt gestionate prin Centrul de Cooperare Internațională al UBB.

Programul „Euro200”

„Euro200″ este programul național care vine în sprijinul studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.

Facilităţi IT

Microsoft 365 – pachetul de aplicații: sistem e-learning, planuri de învățământ, cursuri, materiale didactice, email, pagină personală, grupuri de discuții, partajare de documente.

studmail.ubb – serviciul de mail oferit studentilor UBB.

Traiectoria școlară – planuri de învățământ, evaluări, cataloage online, situații statistice.

Realitatea virtuală și augmentată

În structura UBB funcționează o nouă unitate academică, dedicată utilizării realității virtuale și augmentate în activitatea de predare/învățare, dezvoltând produse inovative către societate.
Aplicațiile implementate aici, în strânsă colaborare cu compania americană EON Reality, au menirea să plaseze procesul didactic de predare / învățare într-o nouă dimensiune.

Oportunități de angajare

Dovada bunei pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare este demonstrată prin numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate.

Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere!

– Concursul Traian Vuia se adresează elevilor din clasa a XI-a și a XII-a care doresc să participe la examenul de admitere la specializările de licență din cadrul Facultății de Inginerie a Universității Babeș Bolyai;

– La concurs pot participa și candidați care au promovat examenul de bacalaureat în ultimii cinci ani;

– Aceste specializări sunt: Inginerie mecanică (IM), Electromecanică (EM), Informatică aplicată în inginerie electrică (I.A.I.E.), Informatică industrială (Info. Ind.).

– Concursul se organizează anual, în perioada martie – aprilie, după un calendar anunțat la începutul anului calendaristic.

– Concursul constă din teste grilă, grupate pe domeniile matematică – fizică și matematică – informatică. Tematica aferentă este cea a programei de liceu.

– În urma participării, candidații care au obținut un punctaj mai mare decât 60 (șaizeci) primesc o adeverință care servește la calcularea notei de admitere.

– Pentru fiecare punct obținut, se adaugă 0.01 puncte la nota finală de admitere. Nota finală de admitere nu poate fi mai mare decât 10 (zece).

(Extras din Regulamentul concursului).

Toate detaliile privind concursul le puteți găsi aici!

Comisia de admitere

1. Prof.univ.dr.ing. Gilbert-Rainer GILLICH președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Cristian-Paul CHIONCEL membru*
3. Conf. dr.ing. abil. Zoltan KORKA membru**
4. Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT membru**
5. Ș.l.dr.fiz. Cornel HAȚIEGAN membru**
6. Ş.l.dr.ing. Lenuța CÎNDEA membru
7 Ș.l.dr.ing. Olga AMARIEI membru
8 Ş.l. dr.ing. Relu CIUBOTARIU membru
9. Ş.l. dr.ing. Cornelia-Victoria ANGHEL DRUGĂRIN membru
10 Ş.l. dr.ing. Daniel-Gheorghe VELA membru
11 Ș.l.dr.ing. Elisabeta SPUNEI membru
12. Ș.l.dr.ing. Ana Maria BUDAI membru
13. Ș.l.dr.ing. Mihaela Dorica STROIA secretar*

*Semnează fișa tip **Semnează scrisoarea de motivație

Comisia de evaluare a probei I de concurs

1. Prof.univ.dr.ing. Codruța HAMAT președinte
2. Conf.dr.ing. abil. Zoltan KORKA membru
3. Ș.l.dr.ing. Cornel HAȚIEGAN membru

Comisia de contestații

1. Prof.univ.dr.ing. Eugen RĂDUCA președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Călin MICLOȘINĂ membru
3. Ș.l.dr.ing. Cornel HAȚIEGAN membru

Ca urmare a unei tradiții de inovare tehnică și tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înființează studiile tehnice superioare la Reșița! De peste 49 de ani, specialiștii pregătiți la Reșița continuă să fie în prima linie a revoluției tehnologice, atât în ramurile industriale tradiționale (electromecanică, inginerie mecanică), cât și în cele de avangardă (informatică aplicată, informatică aplicată în inginerie electrică). Cererea mare de absolvenți de studii inginerești de pe piața muncii, venită din partea companiilor, cresc exponențial șansele de angajare a absolvenților specializărilor inginerești!
De asemenea în misiunea Facultății de Inginerie se regăsește susținerea mediului de afaceri și a mediului instituțional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaștere către firme și instituții.

Datele de contact valabile ale facultății/Comisiei de admitere

Adresă: Piața Traian Vuia, nr. 1 – 4, 320085 Reşiţa, Caraş-Severin, România

Telefon: +40 730 583 012

E-mail: contact.eng@ubbcluj.ro / admitere.eng@ubbcluj.ro

Site web >

Trimiteți-ne e-mail

5 + 1 = ?

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David declară că UBB este o universitate gândită în paradigma world-class/research-intensive, cu acest profil fiind acceptată în 2020 în GUILD, organizația exclusivistă a unora din cele mai reprezentative universități europene world-class. Dacă global UBB reușește adesea să intre pe poziții onorabile în această ligă (spre exemplu, în clasamentul QS global este prima din țară), prin intermediul unor domenii/specializări este deja acolo, bine stabilizată. În consecință, îi încurajez pe toți liceeni care doresc să studieze în străinătate să se orienteze către UBB (sau alte universități de prestigiu din țară), cel puțin în domeniile în care aceasta este deja în liga internațională. Vor primi o educație de calitate, cu ancorare internațională și posibilități de circulație internațională, la costuri accesibile.