Informatică Industrială (II) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2020-2021

Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică I Matematici speciale Circuite electronice liniare II Rețele de calculatoare
Algebră liniară geometrie analitică și diferențială Metode numerice Teoria reglării automate Programarea aplicațiilor de timp real
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Tehnici de programare Rețele neuronale Sisteme automate cu eșantionare
Informatică aplicată Tehnologii WEB Semnale și sisteme Măsurări, traductoare, instrumentație III
Grafică asistată de calculator I Sisteme de operare Măsurări , traductoare, instrumentație I Măsurări, traductoare, instrumentație III(proiect)
Proiectarea algoritmilor Arhitectura calculatoarelor Economie generală /
Elemente de etică și integritate academică
Tehnici de inteligență artificială /
Sisteme numerice de conducere
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Management /
Management în energetică
Electronică de putere /
Circuite integrate analogice
Limba engleză I /
Limba germană I /
Limba franceză I
Ecuațiile fizicii matematice / Teoria probabilităților și statistică matematică Baze de date /
Inginerie software
Munca în echipă
Chimie Limba engleză III /
Limba germană III /
Limba franceză III
Limba engleză V/
Limba germană V /
Limba franceză V
Stimularea creativității
Voluntariat Protecția mediului Marketing Voluntariat VII
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Voluntariat Voluntariat
Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică II Circuite electronice liniare I Electronică digitală Robotică
Fizică Electrotehnică Electronică digitală (proiect) Servere pentru baze de date
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II Sisteme de programe pentru modelare și simulare Programare Java Sisteme dinamice cu evenimente discrete
Grafică asistată de calculator II Modelare identificare și simulare Utilizarea energiei electrice Sisteme multiprocesor
Procese industriale Analiza combinatorică și algoritmica grafurilor Măsurări, traductoare, instrumentație II Elaborarea proiectului de diplomă
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice Logică computațională Microprocesoare și microcontrolere Practică pentru proiectul de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Automatizări /
Procesoare numerice de semnal
Limba engleză II /
Limba germană II /
Limba franceză II
Practică în domeniu Explorarea datelor/
Teoria sistemelor
Voluntariat
Platforme educaționale online Sisteme mobile și aplicații /
Sisteme integrate de producție asistate de calculator
Prelucrarea numerică a semnalelor /
Teoria informației și a semnalelor
Voluntariat Limba engleză IV /
Limba germană IV /
Limba franceză IV
Limba engleză VI /
Limba germană VI /
Limba franceză VI
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Comunicare Relații publice
Voluntariat Voluntariat
Program de formare psihopedagogică Nivel I

Informatică Industrială (II) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2018-2019
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Analiza combinatorică și algoritmica grafurilor Semnale și sisteme Servere pentru baze de date
Analiză matematică I Matematici speciale Teoria reglării automate Servere automate cu eșantionare
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Tehnici de inteligență artificială Microprocesoare și microcontrolere Programarea aplicațiilor de timp real
Informatică aplicată Metode numerice Circuite electronice liniare II Măsurări, traductoare, instrumentație III
Grafica asistată de calculator I Tehnologii WEB Măsurări, traductoare, instrumentație I Măsurări, traductoare, instrumentație III (proiect)
Fizică Proiectarea algoritmilor Management / Marketing Programare concurentă și bazată pe evenimente / Sisteme numerice de conducere
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Sisteme mobile și aplicații / Sisteme integrate de producție asistate de calculator Electronică de putere /
Circuite integrate analogice
Limba engleză I /
Limba germană I /
Limba franceză I
Ecuațiile fizicii matematice /
Teoria probabilităților și statistică matematică / Chimie
Baze de date /
Inginerie software
Voluntariat
Introducere în sociologie Limba engleză III /
Limba germană III /
Limba franceză III
Limba engleză V /
Limba germană V /
Limba franceză V
Voluntariat Știința administrației Inițierea afacerii
Psihologia educației Voluntariat Voluntariat
Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii- Teoria și metodologia evaluării Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Procese industriale Electrotehnică Electronică digitală Rețele de calculatoare
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II Sisteme de programe pentru modelare și simulare Electronică digitală (proiect) Robotică
Analiză matematică II Modelare identificare și simulare Programare Java Sisteme dinamice cu evenimente discrete
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice Arhitectura calculatoarelor Modelarea și simularea proceselor energetice Sisteme multiprocesor
Grafica asistată de calculator II Circuite electronice liniare I Măsurări ,traductoare, instrumentație II Elaborarea proiectului de diplomă
Logică computațională Sisteme de operare Rețele neuronale Practică pentru proiectul de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Automate și microprogramare /
Procesoare numerice de semnal
Limba engleză II /
Limba germană II /
Limba franceză II
Practică de domeniu Exploatarea datelor/Automatizări Voluntariat
Dezvoltare comunitară Economie generală /
Drept și legislație economică /
Elemente de etică și integritate academică
Prelucrarea numerică a semnalelor /
Teoria informației și a semnalelor
Voluntariat Limba engleză IV /
Limba germană IV /
Limba franceză IV
Limba engleză VI /
Limba germană VI /
Limba franceză VI
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei – Teoria și metodologia curriculumului Științe politice Relații publice
Voluntariat Voluntariat
Didactica specialității Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu II

Informatică Industrială (II) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2016-2017
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Analiza combinatorică și algoritmica grafurilor Semnale și sisteme Microprocesoare și microcontrolere
Analiză matematică I Matematici speciale Bazele sistemelor automate Arhitectura calculatoarelor
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Ingineria sistemelor mecanice Echipamente electrice programabile Programarea aplicațiilor de timp real
Materiale electrotehnice Metode numerice Circuite electronice

liniare

Instrumentație virtuală
Geometrie descriptivă și desen tehnic Medii de programare virtuală Măsurări electrice și electronice Teoria sistemelor și reglaj automat/

Sisteme cu microprocesoare

Chimie generală Proiectarea algoritmilor Prelucrarea numerică a semnalelor/

Teoria transmisiei informației

Convertoare statice/

Programarea interfețelor cu utilizatorul

Limbă străină I Engleză/Franceză/

Germană

Limbă străină III Engleză/Franceză/

Germană

Tehnologii WEB/ Programare concurentă Rețele și sisteme de comunicație/

Automate și microprogramare

Educație fizică I Logică computațională/Sisteme bazate pe cunoștințe Baze de date/Inginerie software
Introducere în sociologie Educație fizică III Limbă străină V Engleză/Franceză/Germană
Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I Inițierea afacerii
Program de formare psihopedagogică Nivel I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Mecanică și rezistența materialelor Electrotehnică Electronică digitală Rețele de calculatoare
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II Metoda elementelor finite Mașini și acționări electrice Roboți industriali
Analiză matematică II Modelare identificare și simulare Fiabilitate și diagnoză Sisteme dinamice cu evenimente discrete
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice Programare orientată pe obiecte Senzori si traductoare Sisteme cu microcontrolere
Grafica asistată de calculator Dispozitive electronice Rețele neuronale Elaborarea proiectului de diplomă (ACP)
Fizică Sisteme de operare Practică II Proiectarea asistată a circuitelor electrice și electronice/ Procesoare numerice de semnal
Limbă străină II Engleză/Franceză/Germană Practică I Bazele logicii fuzzy / Sisteme automate cu eșantionare
Educație fizică II Bazele economiei / Drept si legislație economică Management / Marketing
Știința administrației Limbă străină IV Engleză / Franceză/ Germană Limbă străină VI Engleză / Franceză/ Germană
Program de formare psihopedagogică Nivel I Educație fizică IV Relații publice
Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I