Electromecanică (EM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2020-2021
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică I Matematici speciale Electronică analogică și digitală II Acționări electrice I
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Metode numerice Teoria sistemelor și reglaj automat Tracțiune electrică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Teoria câmpului electromagnetic Baze de date în ingineria electrică Calitate și fiabilitate
Materiale electrotehnice Elemente constructive de mecanică fină Mașini electrice I Convertoare statice de putere
Grafică asistată de calculator I Acționări hidraulice și pneumatice Măsurări electrice și electronice Instalații electrice și iluminat
Mecanică și rezistența materialelor Educație fizică și sport III Management Instalații electrice industriale
Educație fizică și sport I Ecuațiile fizicii matematice Economie generală Instrumentație industrială
Limbă străină I Engleză Teoria probabilităților și statistică matematică Elemente de etică și integritate academică Sisteme automate complexe
Limbă străină I Franceză Chimie Mecatronică Munca în echipă
Limbă străină I Germană Limbă străină III Engleză Sisteme de transport industrial Stimularea creativității
Informatică aplicată Limbă străină III Franceză Limbă străină V Engleză Voluntariat VII
Voluntariat I Limbă străină III Germană Limbă străină V Franceză
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Mașini unelte și agregate Limbă străină V Germană
Proiectare asistată de calculator a instalațiilor electrice Marketing
Protecția mediului Voluntariat V
Voluntariat III Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD)
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD)

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică II Electronică analogică și digitală I Sisteme digitale Robotică industrială
Fizică Teoria circuitelor electrice Mașini electrice II Acționări electrice II
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II Aparate electrice Mașini electrice (proiect) Acționări electrice II (proiect)
Grafică asistată de calculator II Metoda elementelor finite Senzori și traductoare Utilaje electromecanice industriale
Metode și procedee tehnologice Producerea, transportul și distribuția energiei electrice Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice Sisteme cu microprocesoare
Mecanisme și organe de mașini Educație fizică și sport IV Utilizarea energiei electrice Elaborarea proiectului de diplomă
Educație fizică și sport II Practică de domeniu Practică de specialitate Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Limbă străină II Engleză Limbă străină IV Engleză Microcontrolere și automate programabile Automatizări industriale
Limbă străină II Franceză Limbă străină IV Franceză Controlere logic programabile Microsisteme electromecanice
Limbă străină II Germană Limbă străină IV Germană Testarea echipamentelor Voluntariat VIII
Platforme educaționale online Termotehnică Sisteme electromecanice
Voluntariat II Termotehnică și mașini termice Limbă străină VI Engleză
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Energii regenerabile Limbă străină VI Franceză
Surse regenerabile Limbă străină VI Germană
Comunicare Relații publice
Voluntariat IV Voluntariat VI
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD)

Electromcanică (EM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2018-2019
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Teoria câmpului electromagnetic Mașini electrice I Acționări electrice I
Analiză matematică I Matematici speciale Echipamente electrice Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Elemente constructive de mecanică fină Electronică analogică și digitală I Calitatea și fiabilitatea
Materiale electrotehnice Acționări hidraulice si pneumatice Tehnici de reglaj automat Convertoare statice de putere
Grafică asistată de calculator I Metode numerice Măsurări electrice şi electronice Instalații electrice și iluminat /
Instalații electrice industriale
Fizică Mașini unelte și agregate Management /
Marketing
Instrumentație industrială /
Sisteme automate complexe
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Testarea echipamentelor /
Sisteme electromecanice
Voluntariat
Limbă străină I Engleză/
Limbă străină I Germană/
Limbă străină I Franceză
Ecuațiile fizicii matematice /
Teoria probabilităților și statistică matematică /
Chimie
Sisteme de transport industrial /
Mecatronică
Introducere în sociologie Limbă străină III Engleză / Germană / Franceză Limbă străină V Engleză / Germană / Franceză
Voluntariat Știința administrației Inițierea afacerii
Psihologia educației Voluntariat Voluntariat
Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii- Teoria și metodologia evaluării Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în înv.preuniv.obligatoriu I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Mecanică și rezistența materialelor Teoria circuitelor electrice Mașini electrice II Acționări electrice II
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II Aparate electrice Mașini electrice II(proiect) Acționări electrice II (proiect)
Analiză matematică II Metoda elementelor finite Senzori și traductoare Utilizarea energiei electrice
Mecanisme și organe de mașini Dispozitive electronice Electronică analogică și digitală II Sisteme cu microprocesoare
Grafică asistată de calculator II Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice Utilaje electromecanice industriale Robotică industrială
Metode și procedee tehnologice Termotehnică Tracțiune electrică Elaborarea proiectului de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Practică pentru proiectul de diplomă
Limbă străină II Engleză/
Limbă străină II Germană/
Limbă străină II Franceză
Practică de domeniu Automatizări industriale /
Microsisteme electromecanice
Microcontrolere și automate programabile /
Controlere logic programabile
Dezvoltare comunitară Economie generală /
Drept și legislație economică /
Elemente de etică și integritate academică
Energii regenerabile /
Surse regenerabile
Voluntariat
Voluntariat Limbă străină IV Engleză / Germană / Franceză Limbă străină VI Engleză / Germană / Franceză
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei – Teoria şi metodologia curriculumului Științe politice Relații publice
Voluntariat Voluntariat
Didactica specialității Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu II

Electromcanică (EM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2016-2017
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Teoria câmpului electromagnetic Mașini electrice I Acționări electrice I
Analiză matematică I Matematici speciale Echipamente electrice Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Elemente de inginerie mecanică Circuite electronice Microprocesoare și microcontrolere
Materiale electrotehnice Rezistența materialelor Teoria sistemelor și reglaj automat Convertoare statice
Geometrie descriptivă și desen tehnic Metode numerice Măsurări electrice și electronice Instalații electrice si iluminat / Sisteme cu microprocesoare
Chimie generală Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice Instrumentație virtuală/Interfețe și achiziție de date Conversia energiei /

Surse de energie

Limbă străină I Engleză/Franceză/

Germană

Acționări hidraulice și pneumatice/Metode și procedee tehnologice Testarea echipamentelor /

Sisteme numerice

Ecologia si protecția mediului / Comportamentul organizațional
Educație fizică I Limbă străină III Engleză/Franceză/

Germană

Sisteme de transport industrial /

Mecatronică

Introducere în sociologie Educație fizică III Limbă străină V Engleză/Franceză/

Germană

Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I Inițierea afacerii
Program de formare psihopedagogică Nivel I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Mecanică Teoria circuitelor electrice Mașini electrice II Acționări electrice II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II Aparate electrice Senzori si traductoare Utilizarea energiei electrice
Analiză matematică II Metoda elementelor finite Electronică digitală Calitatea și fiabilitatea
Tehnologia materialelor Dispozitive electronice Utilaje electromecanice Roboți industriali
Grafica asistată de calculator Mașini unelte si agregate Tracțiune electrică Elaborarea proiectului de diplomă (ACP)
Fizică Termotehnica Practică II Microcontrolere si automate programabile /
Convertoare electromecanice
Limbă străină II Engleză/Franceză/Germană Practică I Bazele logicii fuzzy /
Compatibilitate electromagnetică
Educație fizică II Bazele economiei /
Drept și legislație economică
Management / Marketing
Știința administrației Limbă străină IV Engleză / Franceză / Germană Limbă străină VI Engleză / Franceză / Germană
Program de formare psihopedagogică Nivel I Educație fizică IV Relații publice
Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I